დაფინანსება

საინიციატივო ჯგუფი პარლამენტს იძულებითი გამოსახლებების

აკრძალვის შესახებ საკანონმდებლო ინიციატივით მიმართავს

საინიციატივო ჯგუფი პარლამენტს იძულებითი გამოსახლებების აკრძალვის შესახებ საკანონმდებლო ინიციატივით მიმართავს. წინადადება მოიცავს შემდეგ კანონპროექტებს:

სამოქალაქო კოდექსში გათვალისწინებულია ცვლილებები:

  1. სესხებზე წლიური პროცენტის ზედა ზღვარი შემცირდება 25% დან 15 %-მდე. ეს შეზღუდვა გავრცელდება როგორც მევახშეებზე, ისე ბანკებზე და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებზე.
  1. შეიზღუდება სესხზე დარიცხული პირგასამტეხლოების ოდენობა, ასევე შუამავლებისთვის გადახდილი თანხები.
  1. ჯამში მრავალწლიანი კრედიტებზე დარიცხული პროცენტის და სხვა თანხების ზედა ზღვარი განისაზღვრება ძირი თანხის არაუმეტეს 100%.
  1. აიკრძალება ბანკების მიერ უძრავი ქონების ე.წ. კერძო აუქციონებზე გაყიდვა სააღსრულებო ფურცლის გარეშე;

„ნოტარიატის შესახებ“ კანონში გათვალისწინებულია ცვლილება რომლის მიხედვითაც:

  1. გაუქმდება სააღსრულებო ფურცლების გაცემა ნოტარიუსების მიერ.

სამოქალაქო საპროცესო კოდექსში გათვალისწინებულია ცვლილება რომლის მიხედვითაც:

  1. გაუქმდება გამოსახლების საქმეებზე გამოტანილი გადაწყვეტილებების დაუყოვნებლივ აღსრულება.

„არბიტრაჟის შესახებ“ კანონში გათვალისწინებულია ცვლილება, რომლის მიხედვითაც:

  1. კერძო არბიტრაჟებს ჩამოერთმევა ფიზიკური პირების სასესხო და სხვა საქმეების განხილვის კომპეტენცია;

„სააღსრულებო წარმოებათა შესახებ“ კანონში გათვალისწინებულია შემდეგი ცვლილებები:

  1. აიკრძალება უძრავი ქონების ჩამოფასება აუქციონებზე 70%-ზე დაბლა;
  1. აიკრძალება მოვალეების იძულებითი გამოსახლება ალტერნატიული ფართის შეთავაზების გარეშე;
  1. გარდა ამისა ყველა ზემოაღნიშნული ცვლილების განხილვამდე ვთავაზობთ პარლამენტს მიიღოს შესწორება კანონში რომლის მიხედვითაც 2025 წლის 1 იანვრამდე შეჩერდება იძულებითი გამოსახლებები.

საკანონმდებლო წინადადებას ხელს აწერენ: კახა კუკავა, მარიამ კაკიაშვილი, მარინა ხატიაშვილი და სხვები.

იხ. სრულად.